Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#387 closed incident (wontfix)

ProxyWP.wleiden.net - socket timeout after 10 seconds

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

ProxyWP.wleiden.net heeft twee services met problemen:

  • HTTP
  • SSH

beide geven als foutmelding: socket timeout after 10 seconds

Laatste ticket voor Proxy WP was #372

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Node WP is niet bereikbaar en heeft maar een link (naar Psycho). Deze node heeft oude hardware (Soekris 4521) en geeft regelmatig problemen. Vanwege de onzekerheid over het voortbestaan van NodePsycho? en NodeAZC is de hardware hier niet vervangen. Omdat er een automatische reboot in de config staat komt hij wel weer terug on-line (voor een poosje); bij gelegenheid vervangen door een standaard-nodekast of een Soekris4801.

Note: See TracTickets for help on using tickets.