Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#372 closed incident (fixed)

ProxyWP.wleiden.net - Connection refused

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

duration melding volgens nagios: 3d 21h 16m 40s

Uptime host volgens nagios: 2d 17h 55m 56s

heeft ie recent al reboot gehad oid? dat heeft dan niet gewerkt...

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by mbreet

Type: changeincident

comment:2 Changed 7 years ago by ad

Resolution: fixed
Status: newclosed

De uptime is nu 8 uur en de proxy is (weer) bereikbaar

Note: See TracTickets for help on using tickets.