Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#383 closed incident (invalid)

Node Broekplein (en bijgevolg ook Rosmolen) down

Reported by: marc Owned by: Marc
Keywords: broekplein, rosmolen Cc:
Location: Generiek

Description

Volgens Nagios zijn deze nodes down. 100% packet loss.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

Kennelijk een tijdelijk (routerings?)probleem: node is nu in de lucht, met actieve interlinks naar lijtweg2, som1 en rosmolen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.