Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#377 closed incident (fixed)

interlink wbrotary vr1 --> henk down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De interlink vr1 op wbrotary (link naar henk) is wel 'active', maar heel stil (tcpdump alleen output van de node) en staat op 10baseT/UTP.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Henk heeft de bulletM5 vervangen; werkt weer. Linksnelheid is ongeveer 30 Mbps, dat is ook de internetsnelheid op WBRotary. De internetsnelheid op NodeHenk? is 60 Mbps, we raken dus de helft kwijt door de niet-maximale link.

Note: See TracTickets for help on using tickets.