Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#376 closed change (fixed)

stjan: lvrouted killed out of swap space

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

op stjan geen routering, out of swap. Ook een flapperende ue1.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

lvrouted herstart. Ik zie dat hier 10.96.0.0 routes gedefinieerd waren. Kennelijk het resultaat van de test met de nieuwe lvrouted.
Er komen wel boompjes in /tmp:
lvrouted.tree-172.16.3.228
lvrouted.tree-172.16.5.108
lvrouted.tree-172.16.6.169
lvrouted.tree-172.16.6.4
lvrouted.tree-172.16.7.225
en netstat -rn geeft (weer) een route naar 10.96.0.0, maar routering naar wleiden.net werkt (nog) niet.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

StJan? draait weer met 'gewone' lvrouted.

Note: See TracTickets for help on using tickets.