Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#374 closed problem (fixed)

Som 2 down

Reported by: ad Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Som 2 down volgens Nagios. Ik gok dat er iets aan de routering mankeert ?
Mijn verbinding met het netwerk is te slecht om ergens naar te kijken.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by ad

Resolution: fixed
Status: newclosed

out of swapspace
Ik heb de node maar gereboot, nu werkt het weer voor een tijdje

pid 92242 (named), uid 53, was killed: out of swap space
pid 12086 (python), uid 0, was killed: out of swap space
pid 50099 (lvrouted), uid 0, was killed: out of swap space

Note: See TracTickets for help on using tickets.