Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#292 closed problem (fixed)

eduroam proxy via plantsoen/katzy down

Reported by: walter Owned by: walter?
Keywords: eduroam proxy katzy Cc:
Location: Generiek

Description

Eduroam proxy bij katzy thuis offline?

Pingen naar 172.17.169.67 geeft geen gehoor, de dns nslookup eduroam.wleiden.net geeft nog wel het juiste ip aan.

Hard-Reset?

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

walter heeft het opgelost.

Note: See TracTickets for help on using tickets.