Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#293 closed incident (fixed)

Geluidsnet2 voeding

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Geluidsnet2 is down. Geen signaal van nano's. Powercycle heeft niet geholpen. Iets met de voeding?

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Inspectie: voeding lijkt niet het probleem (voldoende spanning op het bordje). Bij opstarten knipperende ledjes op het bordje, die na een tijdje ophouden (start niet op). Als ik een nanostation los haal start het bordje wel op. De node is weer bereikbaar over de utp-link naar geluidsnet1, maar de nano's zijn niet opgestart.
Voeding staat inmiddels op 19V.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Voeding was hier toch het probleem: bij koude start -als bordje en nano's tegelijk opstarten- zakte spanning in elkaar. Nieuwe 90W voeding geplaatst.

Note: See TracTickets for help on using tickets.