Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#289 closed incident (fixed)

password voor wiki

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Geen toegang tot de wiki.wirelessleiden.nl met vrijwilligers naam/pwd.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

LDAP is nog niet geconfigureerd voor de wiki.

comment:2 Changed 8 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

tyan:/usr/local/www/wiki/wikiconfig.py aangepast zodat deze nu naar de LDAP kijkt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.