Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#284 closed incident (fixed)

routering naar internet rond lijtweg1 - lijtweg2

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Voor de link tussen lijtweg1 en lijtweg2 worden aan beide kanten usb-lan adapters (niet-standaard types) gebruikt.
De link is 'up' en een traceroute van lijtweg2 naar langevoort loopt netjes via lijtweg1, maar langevoort is niet de default ileiden-gw voor lijtweg2 internet. Het internetverkeer van lijtweg2 wordt naar watertoren3 gestuurd:

HybridLijtweg2# traceroute www.nu.nl

traceroute:

Warning: www.nu.nl has multiple addresses; using 62.69.166.18

traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.166.18), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridlijtweg2.hybridrustenborch.wleiden.net (172.16.6.36) 1.780 ms 1.791 ms 1.757 ms
2 2hybridrustenborch.hybridunigorn.wleiden.net (172.16.17.241) 3.415 ms 3.422 ms 3.302 ms
3 2hybridunigorn.hybridkaag2.wleiden.net (172.16.17.76) 5.297 ms 7.208 ms 6.057 ms
4 2hybridkaag2.hybridwatertoren3.wleiden.net (172.16.16.28) 368.841 ms 322.950 ms 269.215 ms
5 2hybridkaag2.hybridwatertoren3.wleiden.net (172.16.16.28) 306.967 ms 276.269 ms 215.074 ms

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

'Interessant' gevolg voor bijv. Juffermans: deze node stuurt het internetverkeer naar lijtweg2 (kortste route is nl. naar langevoort en dat verteld lijtweg2 kennelijk). Maar lijtweg2 stuurt vervolgens dit verkeer volgens bovenstaande route naar de watertoren.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Summary: link lijtweg1 - lijtweg2routering naar internet rond lijtweg1 - lijtweg2

Ik heb lvrouted geupdate van versie 11306 naar 11479, op Langevoort, Lijtweg1, Lijtweg2, Aster en Rustenborch.
Met als onverwacht gevolg dat er nu een loop ontstaat tussen Rustenborch en Lijtweg2 voor het verkeer richting internet.
NB /usr/local/sbin/lvrouted is nu een symlink en beide lvrouted-versies staan nog op de nodes.

comment:3 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

de nodekast vervangen, usb-lan adapters vervangen, bij lijtweg2 de verbinding naar lijtweg1 verhuisd van een usb-lan adapter naar een 'gewone' ethernetpoort. Routering is nu in orde en waar het aan lag weten we niet. Verbinding tussen de nodes loopt nu over een usb-lan adapter. De interlink van Lijtweg1 naar Langevoort is nu een a-link. Teveel veranderingen dus om iets te kunnen zeggen over de oorzaak van dit probleem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.