Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#276 closed incident (fixed)

NodeJAR down

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

ssh connection denied, software heeft denk reboot nodig of nieuw flash kaartje. Ik vermoed dat er een /var of /tmp is volgelopen.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

vandaag draait JAR zonder problemen en zonder reboot gehad te hebben. Ik zie niets bijzonders. Internet OK, wel heel veel leases uitgegeven ;-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.