Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#259 closed incident (fixed)

CeTIM1 usb-lan adapter

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op CeTIM1 zit op ue0 (il-zo.cetim1.wleiden.net) een Digitus usb-lan adapter:

aue0: <ADMtek USB To LAN Converter, rev 2.00/1.01,
die geeft problemen ('active' interface maar geen response).
Vervangen door een gewone axe-type adapter.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

If-axe type geinstalleerd ipv de digitus.

Note: See TracTickets for help on using tickets.