Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#254 closed incident (fixed)

geen gebruikers-internet bij Robijn

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

gebruikers van lokale ap (op ue0) klagen over geen internet. Node lijkt normaal te functioneren. Vanaf node is internet OK. Er worden ip-adressen uitgedeeld.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

melding van gebruikers: het werkt weer. N.B. node niet gereboot of andere wijzigingen. Vreemd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.