Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#248 closed incident (worksforme)

internet kwvdekaag

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het komt nogal eens voor dat gebruikers bij KWVdeKaag geen internet hebben terwijl de node-zelf wel een prima internetverbinding heeft (goede fetch).
Alle processen lijken normaal te draaien. Alleen foutmelding over het ontbreken van het proxy-ip-adres, maar gebruikers hebben geen proxy ingesteld.
Na een reboot is het probleem opgelost.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Dit probleem doet zich ook weleens op andere nodes voor, geen duidelijk oorzaak. Nader onderzoek gewenst.

Note: See TracTickets for help on using tickets.