Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#247 closed incident (fixed)

nanostations geluidsnet2 down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

node geluidsnet2 is bereikbaar via de link met geluidsnet1. Interfaces zijn 'active' maar nanostations zijn niet te pingen.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

harde reset door Wout heeft kennelijk geholpen

comment:2 Changed 8 years ago by huub

geluidsnet2 weer down. Ook ethernetlink naar geluidsnet1 uit de lucht ('no carrier'). Stroomstoring?

Note: See TracTickets for help on using tickets.