Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#232 closed incident (fixed)

Nagios check UPTIME cry wolf

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op een aantal nodes geeft UPTIME check een 'critical' melding
UPTIME CRITICAL - 1
Deze wordt veroorzaakt door een handmatige reboot na update van de software. Ook na ruim twee dagen is de melding nog steeds 'critical'.
Suggestie: vervang CRITICAL door WARNING en verkort de tijd.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Misschien ook de waarde in uren weergeven, zoiets als 1d 10h ipv van 1, dit maakt de waarde ook wat beschrijvender.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

check is verwijderd

Note: See TracTickets for help on using tickets.