Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#231 closed incident (fixed)

Nagios CPU check fout

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op een aantal nodes (HybridHuub?, HybridKWVdeKaag, HybridLHS, HybridLangevoort?,...) geeft CPU check een foutmelding:
Failed: Script Exception - [<type 'exceptions.IndexError?'>] list index out of range

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by richardvm

lijkt weer te werken. Schat dat het zet tussen de tijd waarin ik de change op de nodes had gedaan, maar nog niet in de node factory. Gevolg actief update beleid molde de check.

comment:2 Changed 8 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.