Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#209 closed incident (fixed)

wl-config werkt niet via inet

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Lijkt iets fout te gaan met proxy of content headers.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

In 10681:

Content-Length header should help us making fetch more happy with regards to file retrival.

Related-To: beheer#209

comment:2 Changed 8 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

Probleem bleek de mod_proxy_html module die perongeluk aanstond en ervoor zorgde dat de content niet meer geldig was (wel content bijwerken, maar niet de content length).

Note: See TracTickets for help on using tickets.