Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#163 closed incident (fixed)

geen link van NodeLHS met nieuwe proxy20

Reported by: huub Owned by: erik
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Schijnt toch iets misgegaan bij de aansluiting van proxy20 op de Leidse Houtschool: interface vr0 op de node geeft 'no carrier'.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

stekkertje zat waarschijnlijk niet goed. Er is nu internet op de proxy.

Note: See TracTickets for help on using tickets.