Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#162 closed incident (fixed)

active slice kan niet opgegooid worden

Reported by: richardvm Owned by:
Keywords: proxy62 9.0 Cc:
Location: Generiek

Description

Proxy62# gpart set -a active -i 2 ada0
gpart: index '-4456029390970683342': Invalid argument
Proxy62# gpart set -a active -i 1 ada0
gpart: index '72058140387967025': Invalid argument

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

iets te voorbarig:

active set on ada0s1

zat al een fout in proxy62, misschien dezelfde oorzaak. proxy62 heeft twee updates gehad van de nieuwe, 1 naar 2 gaf geen problemen.

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.