Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#137 closed change (invalid)

pf start niet op bij new proxy's

Reported by: richardvm Owned by:
Keywords: proxies pf firewall Cc:
Location: Generiek

Description

work around :/usr/local/etc/rc.d/pf2

pf start wel maar rules worden niet geladen
pf2 doet /etc/rc.d/pf start
dat is natuurlijk niet de oplossing

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

In 10302:

beheer #137

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

opgelost, niet duidelijk waar het er is ingeslopen maar is er ook weer uitgeslopen.

comment:3 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: invalid
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.