Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#138 closed problem (worksforme)

vervang usb-lan adapter op ajsoft2

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: usb Cc:
Location: Generiek

Description

De usb-lan adapter op ajsoft2 zorgt voor de interlink naar Muiderkring en proxy6; fout type, gaat na verloop van tijd down. Vervangen.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

Keywords: usb added

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Interlink niet meer operationeel (NodeMuiderkring? is opgeheven): herconfigureren als ap?

Note: See TracTickets for help on using tickets.