Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1069 closed incident (fixed)

Robijn: link naar Vosko down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description (last modified by huub)

Beide nano's zijn te pingen, maar er is geen link tussen Robijn vr0 en Vosko2 vr1.

Change History (4)

comment:1 Changed 5 years ago by huub

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 5 years ago by huub

Links naar BCSte en ZwaluwAK die op dezelfde nano bij Vosko2 zitten, doen het wel. Probleem zit dus bij Robijn.

comment:3 Changed 5 years ago by huub

Nano van de mast gevallen? Scan geeft alleen Robijn3 en AJSoft1, met lage signaal sterkte. Fietsen dus.

comment:4 Changed 5 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nano was inderdaad van het mastje gevallen (tiewraps niet uv-bestendig), vervangen door een nanobeam. Ook de nano5 op de link naar AJSoft vervangen door een M5 en meteen de aansluitingen op het bordje conform standaard gemaakt, dwz internetverbinding op vr0. Foto's in album.

Note: See TracTickets for help on using tickets.