Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1063 closed incident (duplicate)

Meelfabriek geen stroom

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Het lijkt erop dat de stroomvoorziening bij de Meelfabriek is uitgevallen

Change History (1)

comment:1 by ed, 8 years ago

Resolution: duplicate
Status: newclosed

zie ticket #1066

Note: See TracTickets for help on using tickets.