Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1062 closed incident (fixed)

StJan zonder stroom

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

StJan en zijn nano's zijn uit de lucht. Stroomstoring.

Attachments (1)

20151113_095931.resized.jpg (119.7 KB ) - added by rick 8 years ago.
'Bugs' in de voeding

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

comment:1 by rick, 8 years ago

Owner: set to rick
Status: newaccepted

Gebeld en er is niets veranderd. Morgenochtend om 9:00 uur afspraak voor inspectie.

by rick, 8 years ago

Attachment: 20151113_095931.resized.jpg added

'Bugs' in de voeding

comment:2 by rick, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Voeding was overleden. Er waren diverse vliegen langs de USB connector naar binnen gekropen, welke kortsluiting op het primaire voedingscircuit hebben veroorzaakt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.