Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#6 closed task (fixed)

nodelijst geen link maken op homepage

Reported by: huub Owned by: maarten
Priority: major Milestone:
Component: Content management Version:
Keywords: Cc:

Description

Ik vind de link naar de nodelijst niet erg functioneel. Naar mijn mening hebben we genoeg aan een link naar de nodemap. Dat is toch waarop mensen gaan zoeken. De lijst is niet veel meer dan een lijst met verder niet veel informatie.

Change History (2)

comment:1 by maarten, 14 years ago

Owner: set to maarten
Status: newaccepted

Mag van mij ook weg... deze had ik snel aangemaakt om het updaten van de nodes makkelijker te maken. Ik zal het overzicht verwijderen ;-)

comment:2 by maarten, 14 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

View en link zijn verwijderd

Note: See TracTickets for help on using tickets.