Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

#5 closed task (fixed)

permissies voor editen ('door iedereen')

Reported by: huub Owned by: maarten
Priority: major Milestone:
Component: Content management Version:
Keywords: Cc:

Description

De studenten van ibo maken me er op attent dat *iedereen* de nodelijst
op de website www.wirelessleiden.nl kan editen, dus zonder in te loggen.
Dat lijkt me niet de bedoeling ....
Ik zie dat het niet voor alle nodes geldt. Wel bijv. voor:
xant, lmdorp, stadhuis

Change History (2)

comment:1 by maarten, 15 years ago

Owner: set to maarten
Status: newaccepted

Denk dat dit te maken heeft met een module die ik gebruik voor de NAV die je kan selecteren op een node...
Mogelijk configuratie fout of bug in module
verdere analyse genoodzaakt

comment:2 by maarten, 15 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Ik heb de module disabled...de functionaliteit om nav rechten te geven om te editen kan best megenomen worden tijdens de redesign

Note: See TracTickets for help on using tickets.