Opened 5 years ago

#248 new defect

captive portal forwarding naar sponsor

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-11.2-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

De doorverwijzing naar de sponsorpagina werkt niet (meer) bij het nieuwe captive portal. Bijv. bij OnsBuiten-nodes wleiden.yaml config:
portal_sponsor: "Tuinvereniging Ons Buiten"
portal_url: "http://www.onsbuitenleiden.nl/"

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.