Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#171 closed enhancement (fixed)

hybridherman geen defaultrouter

Reported by: richardvm Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Weet niet of dit een nodefactory of beheer trac is, maar als nog:

gateway wordt ingesteld:

HybridHerman# grep defaultrouter /etc/rc.conf.local
defaultrouter="192.168.1.254"

gateway wordt niet ingesteld:
HybridHerman# netstat -rn | grep default
HybridHerman#

Change History (8)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

voor het geval mensen de change lijst nog niet bekeken hebben

HybridHerman# route add default 192.168.1.254
add net default: gateway 192.168.1.254

comment:2 by rick, 12 years ago

Klopt wordt weggegooid omdat dit geen ileiden_proxy is door file:/etc/dhclient-exit-hooks dit is voor een access_point noodzakelijk omdat je anders niet de default route via lvrouted kan zetten.

In jou geval is het (weer) een ander verhaal, ik zit me echter af te vragen waarom je die defaultrouter nodig hebt? Alle inkomende pakketten worden toch via dezelfde interface weer naar buiten gestuurd of sla ik nu de plank volledig mis?

comment:3 by richardvm, 12 years ago

nee, terugsturen van packetten? niet eerder van gehoord

Voor het packetje terug moet de routing tabel kloppen. Packetje komt wel binnen zonder defaultroute. Maar packet gaat niet terug omdat die zonder default gw niet weet waar dit is.

comment:4 by rick, 12 years ago

Voor het packetje terug moet de routing tabel kloppen. Packetje komt wel binnen zonder defaultroute. Maar packet gaat niet terug omdat die zonder default gw niet weet waar dit is.

Je hebt groot gelijk. Voor dit specieke geval praten we nu over verkeer wat termineert op de node zoals SSH traffic of verkeer wat doorgestuurd wordt?

De pakketten die in de rdr regels gevangen worden moeten (en hun antwoord), moeten eigenlijk naar FIB=1_, hier staat de defaultrouter namelijk wel gezet. In de normale proxy setup is dit opgelost door verschillende processen in FIB=1 te laten draaien.

De reden dat de default gateway op FIB=0 niet staat is het feit dat deze gebruikt wordt voor al (het standaard) spul en dat heeft geen recht om via deze proxy naar buiten te gaan.

comment:5 by rick, 12 years ago

De root-cause zit hem in het feit dat de default gateway niet in de FIB=1 route tabel wordt weg-geschreven, omdat deze flip enkel gedaan wordt met file:/etc/dhclient-exit-hooks en niet met iets statisch.

Ik vermoed dat we de gateway-wissel-logica maar moeten stoppen in de file:/tools/sync-fib-tables (en deze eventueel aanroepen na het zetten van de default routes zowel statisch als de dhclient leases. Dat maakt het geheel een stuk transparanter.

Last edited 12 years ago by rick (previous) (diff)

comment:6 by richardvm, 12 years ago

even een quick hack ivm de reboots van de machine.
dhclient bij het opstarten met rc.d script. Oude ip blijft intakt, komt een tweede ip bij en vooral belangrijk de gateway

comment:7 by richardvm, 12 years ago

HybridHerman# w

9:10PM up 3 days, 11:05, 1 user, load averages: 0.11, 0.06, 0.02

USER TTY FROM LOGIN@ IDLE WHAT
root pts/0 sunfire.wleiden.net 9:10PM - w
HybridHerman# netstat -rn | grep default
default 192.168.1.254 UGS 0 0 vr0

is blijkbaar al opgelost

comment:8 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.