Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#170 closed defect (worksforme)

HybridHuub tinypproxy boodschappen

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: minor Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: tinyproxy Cc:
Resource needed to fix:

Description

groot aantal boodschappen:
May 13 18:25:49 HybridHuub tinyproxy[2249]: Request for the stathost.

in tinyproxy.conf wordt geen StatHost gedefinieerd.

volgens de man page:
StatHost

This configures the host name or IP address that is treated as the stat host: Whenever a request for this host is received, Tinyproxy will return an internal statistics page instead of forwarding the request to that host. The template for this page can be configured with the StatFile configuration option. The default value of StatHost is tinyproxy.stats.

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

Dat is normaal gedrag. Op alle nieuwe hybrid nodes wordt de StatHost gebruikt om ervoor te zorgen dat er wel een pagina wordt opgevraagt, maar niet eentje die naar het internet moet. Dit voorkomt dat we bepaalde externe websites constant bevragen.

Je kan hiermee dus controleren of de pen_wrapper op de node naar de goede proxy naar behoren werkt.

 env HTTP_PROXY=http://proxy.wleiden.net:3128 fetch -o - http://tinyproxy.stats

De tinyproxy log is op dit geval wat verbose, omdat we de gegevens gebruiken om algemeen gebruik statistieken van de proxies op de vragen (voor bandbreedte & connectie analyse).

Het leuke van de file is dat je dus ook kan zien op de proxy welke hosts op dat moment de desbetreffende proxy als primair hebben staan.

Dit is geen ramp omdat de file netjes door syslog geroteerd wordt.

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.