Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#164 closed enhancement (wontfix)

captive portal pagina server %(portalroot)s not found

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: captive portal Cc:
Resource needed to fix:

Description

Bij Boterhuis kreeg ik na klikken op de captive portal pagina een foutmelding van firefox: server %(portalroot)s not found.
Na weghalen van /cfg/local/wlportal/login.tmpl werkte het wel (dus met de standaard login.tmpl uit /conf/base/etc/local/wlportal/.
De redirect naar de website van de Stichting Zeeverkenners, gespecificeerd in /cfg (config.yaml) werkte prima.

Change History (3)

comment:1 by rick, 12 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Dat klopt, de login.tmpl override was een non-standard feature en moet na een update inderdaad met de hand weggehaald worden.

Ik zie geen mogelijkheid om dit op een of andere manier te automatiseren/fixen, behalve dan een veel geavanceerder configuratie management tool te bouwen en/of gebruiken (puppet,chef, oid).


comment:2 by rick, 12 years ago

In 10826/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:3 by rick, 12 years ago

In 10827/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'
Note: See TracTickets for help on using tickets.