Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#143 closed defect (fixed)

dns shuffle

Reported by: huub Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Ik vraag me af of de dns shuffler wel goed werkt. De nameservers worden netjes in /etc/resolv.conf gezet maar dnsmasq functioneert niet meer. Ik heb nu zowel op KWVdeKaag als SOM2 (allebei vandaag geupdate naar 9.0 volgens nieuwste configuratie) de shuffle uitgezet in crontab en dnsmasq opnieuw gestart.

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

Owner: changed from nobody to rick
Status: newaccepted

Ben bang dat dnsmasq het niet leuk vind dat wij de file weggooien en dan opnieuw aanmaken. Zat de update wel doen als cat /etc/resolv.conf.new > /etc/resolv.conf dan houdt hij dezelfde handle en is het denk wel gelukkiger.

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Lijkt nu goed te werken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.