Opened 12 years ago

Closed 8 years ago

#138 closed enhancement (wontfix)

hybrid ileiden proxy makes extra hop in lvrouted -z

Reported by: rick Owned by: rick
Priority: minor Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

CNodeHaagwijk# sh -c '. /etc/rc.conf.local; for IP in `echo "$list_ileiden_proxies" | tr "," " "`; do grep "$IP\$" /tmp/lvrouted.mytree ; done'
				172.16.4.54
					172.16.18.38
						172.16.4.138
						172.23.25.66
			172.17.0.1
	172.16.2.254
					172.17.169.66
					172.25.90.66
	172.20.145.1

ipv van het masterip zouden we de edge IP adres moeten propageren in the ileiden flags. Reden hiervoor is het feit dat het masterip een extra hopcount genereerd. Dit zorgt ervoor dat de een stapje lager in the boom beland en dus minder snel gekozen wordt.

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Omdat dit voor alle gateways geldt maakt het voor de routering naar de dichtsbijzijnde gateway niet uit.

Note: See TracTickets for help on using tickets.