Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#128 closed enhancement (fixed)

Oude proxy-ipadres toevoegen aan Hybrid configuratie ?

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Bij het testen en overschakelen van nodes-met-proxy naar hybride is het handig om het oude ip-adres toe te wijzen aan een van de wleiden.net-interfaces van de Hybride. Op die manier blijft kan de hybride naadloos de functie van de oude proxy overnemen en hoeft niet op alle nodes de configuratie te worden aangepast. Of wordt het zo een rommeltje?

Change History (1)

comment:1 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

In revisie 10605 wordt het proxy masterip toegevoegd aan lo0. Bijv. de nameserver @ProxyHuub werkt nu op de nodes.

Note: See TracTickets for help on using tickets.