Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#127 closed defect (fixed)

Hybrid: tinyproxy start niet, foutje in config

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

HybridHuub is een hybrid met gewone proxy, maar tinyproxy start niet en geeft een foutmelding bij handmatig starten:
HybridHuub# /usr/local/etc/rc.d/tinyproxy start
Starting tinyproxy.
Syntax error on line 22
/usr/local/etc/rc.d/tinyproxy: WARNING: failed to start tinyproxy

regel 22:
Listen 172.31.255.1:3128

Het poortnummer hoort hier niet. Als ik het weghaal start tinyproxy wel.

Change History (2)

comment:1 by huub, 12 years ago

Maar ook het ip adres is niet goed. Als de node als proxy moet functioneren kan daar beter bijv. 0.0.0.0 staan, zoals op de huidige proxies.
Getest met HybridHuub vanaf NodeRabo1.

comment:2 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

opgelost in versie 10605 (Listen 0.0.0.0 in tinyproxy.conf): proxy start 'out of the box' en werkt:

CNodeRabo1# setenv HTTP_PROXY ProxyHuub:3128
CNodeRabo1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 76 kB 820 kBps

Note: See TracTickets for help on using tickets.