Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#125 closed enhancement (wontfix)

Hybrid is INode?

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Rick maakt het onderscheid tussen 'core-nodes', 'hulp-nodes' en 'internet-nodes'. Is het niet handig om in genesis de hybrid-nodes het voorvoegsel INode te geven? In navolging van CNode... en HNode... ?
En dan ook in wleiden.yaml het nodetype 'INode'?

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

Ik heb er aan gedacht, echter het concept hybrid is iets anders als een enkele (hoofd) functie. Het idee is dat een box verschillende services kan bieden de naam hoeft dus niet noodzakelijk meer iets te zegggen over de functie.

Als voorbeeldje; Een hybrid waarop straks een OpenVPN server draait is wat anders als een traditionele INode, om een dan toch INode te noemen is een verwarrend concept.

Verder is een generieke naam ook makkelijker bij beheer, je logt namelijk in op een hybrid met een bepaalde naam (meestal de locatie). Na inloggen kan je een overview krijgen (in de motd, nog te maken), van de draaiende diensten.

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed
  • service XXX items nu in /etc/motd gezet.
Note: See TracTickets for help on using tickets.