Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#123 closed enhancement (fixed)

trage redirect vanuit portal

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: minor Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

De redirect naar www.wirelessleiden.nl vanuit het portal is traag. Daarna gaat het opvragen van webpagina's wel snel. Getest met NodeHuub, ileiden-proxy is in dit geval proxy12.
De internet bandbreedte vanaf de node is 410 - 470 Kbps (voor fetch van http://www.nu.nl), vanaf de (draadloze) client 2 Mbps.

Change History (1)

comment:1 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Redirect naar 3 seconden gezet, zodat dit wat sneller gaat.

De Wireless Leiden website echter is ook niet de snelste om te laten (+/- 2 seconden), dus een deel van de delay zal je altijd houden.

Note: See TracTickets for help on using tickets.