Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#964 reopened problem

HybridHaagwijk ue0 geen bufferspace

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Ik zie nu ook op Haagwijk een bekend probleem: op ue0 geen bufferspace available; dus link met HybridRick is down.

Change History (3)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

ue0 down/up en de link is terug, voorlopig. Rick ook weer bereikbaar.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened
Type: incidentproblem

weer probleem met 'no buffer space'. Komt regelmatig terug, structurele oplossing gewenst.

comment:3 by huub, 9 years ago

Ik heb ifconfig ue0 down en up regeltjes toegevoegd aan check-inet-alive script. Misschien houdt dat ue0 in leven (en wordt lvrouted hier niet te zenuwachtig van).

Note: See TracTickets for help on using tickets.