Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#963 new incident

HybridRobijn internetverbinding instabiel

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description (last modified by huub)

Het lijkt er op dat na de installatie van een nieuw flashkaartje, met de bekende aanpassingen, de internetverbinding niet stabiel is. Na opstarten blijft de internetverbinding ongeveer een kwartier tot 20 minuten werken en stopt dan. (gemeten door ping te laten lopen, ongeveer 1000-1200 pings).
Dit probleem werd eerder opgelost door de aanpassing in sysctl.conf.

Ik kan de internetverbinding weer aan de praat krijgen d.m.v. interface down/up:
ifconfig ue0 down;ifconfig ue0
en hij doet het weer.

Change History (3)

comment:1 by huub, 9 years ago

Description: modified (diff)

comment:2 by huub, 9 years ago

De down/up toegevoegd aan het /tools/check-inet-alive script dat elke 15 minuten draait. De internetverbinding bij Robijn blijft nu werken. Mooi is het niet.

comment:3 by huub, 9 years ago

Location: GeneriekLeiden
Note: See TracTickets for help on using tickets.