Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#961 closed incident (fixed)

HybridVosko3 link naar vosko2 down (no buffer space available)

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Op ue0 interface vosko3 zelfde verschijnsel als bij Watertoren3 link naar Kudelstaart:

HybridVosko3# ping 172.17.175.72
PING 172.17.175.72 (172.17.175.72): 56 data bytes
ping: sendto: No buffer space available

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

remedie idem als bij Watertoren3: reboot en hij doet het weer. Routering van bijv. hortus naar plantsoen-gateway nu ook direct via link vosko2-vosko3.

Note: See TracTickets for help on using tickets.