Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#926 closed service request (wontfix)

HybridNieuweEnergie var vol

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Ervan uitgaande dat wat eerst 'var' was nu disk is geworden geeft nagios bij nieuwe energie aan dat deze vol zit.

Change History (1)

comment:1 by ed, 9 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Dit is een test node met FreeBSD versie 10. De image die is gemaakt is net iets te groot voor het formaat
van de disk is gekozen. Hier is op dit moment niets aan te doen. In een volgende te bouwen image zal dit
een stuk beter zijn.

HybridNieuweEnergie# df -h
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0s1a  387M  370M  -14M  104%  /
devfs      1.0K  1.0K   0B  100%  /dev
/dev/md0    4.3M  3.9M   56K  99%  /etc
/dev/md1    8.9M  2.3M  5.9M  28%  /var
/dev/md2     19M   68K   17M   0%  /tmp
Note: See TracTickets for help on using tickets.