Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

#907 assigned change

HybridKudelstaart contactgegevens wijzigen

Reported by: henk Owned by: henk
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Jachthaven Kudelstaart is verkocht.
Graag landingspagina wijzigen in www.vanwijkmaritiem.nl

Henk

Change History (5)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

kan door aanpassen:

  • in genesis de wleiden.yaml
  • op node de /cfg/local/wlportal files

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Waarschijnlijk moeten ook de contactgegevens aangepast worden (in svn ops/nodes/...)
En de naam van het bedrijf?

comment:3 Changed 6 years ago by huub

portal-url aangepast op node; wleiden.yaml bijgewerkt; contactgegevens?

comment:4 Changed 6 years ago by huub

Keywords: Westeinder added
Owner: set to henk
Status: newassigned
Summary: Landingspagina Kudelstaart wijzigenHybridKudelstaart contactgegevens wijzigen

comment:5 Changed 6 years ago by rick

Keywords: Westeinder removed
Location: Westeinder
Note: See TracTickets for help on using tickets.