Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#898 closed incident (fixed)

HybridLeeuwenhorst2 geen webcambeeld

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Noordwijk Cc:
Location: Generiek

Description

HybridLeeuwenhorst2 interface ue0 geeft een no-carrier. Geen ping naar de nanostation (172.16.9.234) en geen beeld of ping van de webcam (172.16.9.237). Powercycle op adapter heeft niet geholpen. Is down sinds nacht zaterdag-zondag.

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

de webcam doet het kennelijk weer sinds vanmiddag.

Note: See TracTickets for help on using tickets.