Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#866 closed incident (worksforme)

HybridAkzoNobel2 niet bereikbaar

Reported by: huub Owned by:
Keywords: teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

HybridAkzoNobel2 functioneert niet goed: routeert niet en geen ssh-login (connection refused). Wel ping.

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Vandaag bezoekje aan de locatie, ledjes branden, ethernetpoorten met twee ledjes, op serieele poort boodschappen 'stuck beacon', maar geen login. Powercycle: node start normaal op. Oorzaak van storing onduidelijk.

Note: See TracTickets for help on using tickets.