Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#865 closed incident (worksforme)

HybridHoutmarkt geen internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

gebruiker meldt:
Beste wireless Leiden,
Op dit moment is er geen verbinding met de server mogelijk.
Kunnen jullie dit voor mij oplossen?
Weer bedankt,

Change History (2)

comment:1 by huub, 9 years ago

JorisdeWitte heeft geen internet

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

ileiden-proxy uit de config bij SOM1 gehaald (tijdelijk); Houtmarkt heeft weer internet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.