Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#844 closed incident (worksforme)

HybridWebster usb-lan perikelen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

De usb-lan adapter bij Webster zijn niet lekker, ook na power cycle:

  • ue0 staat op 10 Mbps, half-duplex en nanoM2 is niet te pingen
  • ue1 geeft no-carrier

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Probleem vanzelf opgelost. De ue1 interface is niet in gebruik.

Note: See TracTickets for help on using tickets.