Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#826 closed incident (duplicate)

HybridZTWMeerburgkerk niet bereikbaar

Reported by: Ad Owned by:
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

UE0 AP1 niet bereikbaar. AP2 is ook niet bereikbaar maar sinds 13 minuten pas. Deze herstelt zich misschien nog

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Keywords: Zoeterwoude added
Resolution: duplicate
Status: newclosed
Type: changeincident

node is nu bereikbaar; goede link naar Meerburg. Interface ue0 geeft 'no carrier'; interfaces van usb-lan adapters vertonen het bekende geflapper. Power cycle helpt niet, ue0 nog steeds no-carrier. Dit is dus een eerder gesignaleerd probleem #589 (7 maanden oud).

Note: See TracTickets for help on using tickets.