Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#802 closed incident (fixed)

HybridKaag1 geen internet?

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Kaag Cc:
Location: Generiek

Description

Lees dat recent link is overgezet , nu zie ik in Nagios dat er melding is mbt geen internet op kaag1

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Internet deed het wel, maar er stond nog een hele oude crontab: geen 'check-inet-alive', dus nagios weet van geen internet. De oude crontab in /conf/base/etc/ was waarschijnlijk geactiveerd door reboot van node. Internet loopt overigens via Kaag2 naar StBavo1. Mogelijk dat de route via AkzoNobel? naar JorisdeWitte? een stukje sneller is.

Note: See TracTickets for help on using tickets.