Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

#801 new change

HybridLijtweg1 usb-lan adapter vervangen/verwijderen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Oegstgeest

Description

Op Lijtweg1 zijn twee usb-lan adapters in gebruik. Dit leidt tot de bekende instabiliteit. Bovendien is een van deze adapters van het MOSchip type. Op termijn vervangen.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by rick

Keywords: Oegstgeest removed
Location: Oestgeest

comment:2 Changed 5 years ago by rick

Location: OestgeestOegstgeest
Note: See TracTickets for help on using tickets.