Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#781 closed incident (fixed)

HybridAJSoft1 dhcpd server start niet

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Lieden Cc:
Location: Generiek

Description

Op HybridAJSoft1 wil de dhcp server niet starten:
HybridAJSoft1# service isc-dhcpd start
chown: dhcpd: illegal group name
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: unable to change permissions of /var/run/dhcpd
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: safe_run: chown dhcpd:dhcpd /var/db/dhcpd
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: unable to change permissions of /var/db/dhcpd
chown: dhcpd: illegal group name
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: unable to change permissions of /var/db/dhcpd/dhcpd.leases
Starting dhcpd.
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: failed to start dhcpd

Change History (5)

comment:1 by huub, 10 years ago

Met handje starten gaat goed:

/usr/local/sbin/dhcpd -q vr0 -cf /usr/local/etc/dhcpd.conf -lf /var/db/dhcpd/dhcpd.leases -pf /var/run/dhcpd/dhcpd.pid -user dhcpd -group dhcpd

comment:2 by huub, 10 years ago

maar nu is /var/db/dhcpd directory van root/wheel:
drwxr-xr-x 2 root wheel 512B Nov 3 12:19 dhcpd

en niet van dhcpd/dhcpd zoals het hoort.

comment:3 by ed, 10 years ago

De user dhcpd is niet aanwezig op de node.

HybridAJSoft1# id dhcpd
id: dhcpd: no such user

De user & group (/etc/group) is blijkbaar op deze image niet goed aangemaakt.
Ik kan nog niet ontdekken of dit eenvoudig op te lossen is door deze user aan te maken op de node.

comment:4 by huub, 10 years ago

Owner: set to huub
Status: newassigned

Geprobeerd te fixen door software remote te updaten; node komt nu helaas niet door reboot. Dus fietsen (ook om stekkertje storing op te lossen voor link naar Hofland).

comment:5 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Vers kaartje erin en alles OK.

Note: See TracTickets for help on using tickets.